Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient odstępuje od umowy składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odsyłając Produkt wraz z dowodem zakupu na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole, z dopiskiem: „Zwrot”. Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony podczas transportu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Klient poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: sklep@po.edu.pl albo wysłane na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy Politechnika Opolska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym poniesione koszty dostawy. Zwrot płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi przy użyciu takiego samego środka, jakim posłużył się Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

Reklamacje

 1. Politechnika Opolska jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt na wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmia Klient powinien podać przyczyny, których wystąpienie powoduje odpowiedzialność Politechniki Opolskiej z tytułu rękojmi oraz przedstawić dowód zakupu.
 3. Klient, który zamierza skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi powinien odesłać Produkt na koszt Politechniki Opolskiej na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole z dopiskiem: „Reklamacja”. Politechnika Opolska nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej oraz przesyłki z reklamowanym Produktem.
 5. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl