Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Politechniki Opolskiej

Sklep internetowy Politechniki Opolskiej, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem: https://sklep.po.edu.pl/, prowadzony jest przez Politechnikę Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, posiadającą nr NIP: 754-00-08-109 oraz nr REGON: 000001732.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności składania Zamówień przez Klientów Sklepu, dostarczania zamówionych Produktów Klientom, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klientów do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania przez Klientów reklamacji oraz ich rozpatrywania.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://sklep.po.edu.pl/" https://sklep.po.edu.pl/ w celu zapewnia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

I . Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów.

Produkt - towary (w tym towary w postaci elektronicznej) zamawiane przez Klienta w Sklepie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza znajdującego w Sklepie, określające przedmiot Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów (w tym kosztów dostawy), wybraną metodę płatności oraz wybrany sposób dostawy.

 II. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu:

1) dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge lub podobnej przeglądarki, z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript;
2) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

3. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia konta Klienta.

4. Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@po.edu.pl;

2) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, tel. 77 449 86 98.

5. Obowiązkiem Politechniki Opolskiej jest dostarczenie Produktu wolnego od wad.

 III. Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie, siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:

1) rejestracja konta Klienta i akceptacja Regulaminu; albo

2) akceptacja Regulaminu bez dokonywania rejestracji konta Klienta.

3. Rejestracja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja wymaga podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji Zamówień składanych przez Klienta oraz zapoznania się i jednorazowego potwierdzenia akceptacji Regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna i możliwa bez konieczności złożenia Zamówienia.

4. Politechnika Opolska może pozbawić Klienta możliwości korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji konta Klienta dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Politechniki Opolskiej.

5. Osoba, która została pozbawiona możliwości do korzystania ze Sklepu, zgodnie z poprzedzającym ustępem, nie może dokonać powtórnej rejestracji konta Klienta bez uprzedniej zgody Politechniki Opolskiej.

6. Składanie Zamówień w Sklepie dokonuje się poprzez wybór Produktów, a następnie umieszczenie ich w koszyku.

7. W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji treści składanego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych w związku ze składanym Zamówieniem, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu Zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;

3) wybranej metody płatności;

4) wybranego sposobu dostawy;

5) czasu dostawy.

9. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wybór „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

11. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta oraz z zawarciem z Klientem umowy sprzedaży.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu czy blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta, a także usuwania i blokowania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 IV. Płatności

1. Ceną za Produkt jest cena podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

2. Cena za Produkt, o której mowa w ust. 1, jest ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług), podaną w polskich złotych i nie zawiera kosztów dostawy.

3. W przypadku Zamówień składanych na Produkty objęte promocją, są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Produktów z chwili składania Zamówienia.

4. Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji dla Produktu. Dostępne sposoby płatności to szybki przelew za pośrednictwem BlueMedia lub przelew tradycyjny na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy. Za każdy zakupiony Produkt Klient otrzymuje fakturę.

5. Koszty wysyłki są doliczane do kosztów Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia Klient jest na bieżąco informowany o całkowitych kosztach dostawy, która odbywa się za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A..

V. Realizacja Zamówienia

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku zgodnie z terminem podanym przy prezentowanym Produkcie, w chwili składania Zamówienia.

2. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

1) zaksięgowania pełnej zapłaty za złożone Zamówienie - w przypadku przelewu tradycyjnego, o którym mowa w pkt IV ust. 4;

2) potwierdzenia Zamówienia -  w przypadku szybkiego przelewu, o którym mowa w pkt IV ust. 4.

3. Politechnika Opolska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.

4. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Dostawa Produktów jest realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A.

6. Orientacyjny czas dostawy podany jest Klientowi każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

7. Do kosztu przesyłki jest doliczana 5% stawka VAT.

8. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Sklepu Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie bądź mailowo.

9. Sklep nie odpowiada za opóźnienia powstałe na skutek działania podmiotów zewnętrznych.

 VI. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.

3. Klient odstępuje od umowy składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odsyłając Produkt wraz z dowodem zakupu na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole, z dopiskiem: „Zwrot”. Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony podczas transportu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Klient poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: sklep@po.edu.pl albo wysłane na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy Politechnika Opolska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym poniesione koszty dostawy. Zwrot płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi przy użyciu takiego samego środka, jakim posłużył się Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 VII. Reklamacje

1. Politechnika Opolska jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt na wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmia Klient powinien podać przyczyny, których wystąpienie powoduje odpowiedzialność Politechniki Opolskiej z tytułu rękojmi oraz przedstawić dowód zakupu.

3. Klient, który zamierza skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi powinien odesłać Produkt na koszt Politechniki Opolskiej na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole z dopiskiem: „Reklamacja”. Politechnika Opolska nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej oraz przesyłki z reklamowanym Produktem.

5. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

 VIII. Zasady sprzedaży plików elektronicznych

1. Poszczególne Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię danego pliku elektronicznego.

2. Składając Zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Produktu, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania, spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.

4. Sklep, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o sposobie pobrania pliku elektronicznego.

5. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na udostępnienie mu pliku elektronicznego przed tym terminem i został poinformowany, że wyrażając tę zgodę utracił prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy wygasa w tej sytuacji z chwilą przekazania Klientowi informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od jego woli.

 IX. Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole.

2. Inspektor Ochrony Danych Politechniki Opolskiej nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: iod@po.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

6. Dane będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa:

1) Blue Media S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot – w celu realizacji płatności elektronicznych,

2) DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków – w celu udostępnienia oprogramowania sklepu internetowego dostępnego w Serwisie shoper.pl.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dodatkowo przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2. Podmiot korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 Zał.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

 

Numer Zamówienia:

 

Data zawarcia umowy:

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko Klienta:

 

Adres Klienta:

 

 


Data                                                                                                                                    Podpis Klienta

(wymagane w formularzu przesyłanym w wersji papierowej)

 

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl